8 maart 2024

Het project (Ont)Regelen in de zorg, onderdeel van het programma Zorg in Balans, geeft invulling aan de ambities van de Zeeuwse ouderenorganisaties om gezamenlijk te werken aan het terugdringen van de regeldruk. Het heeft als doel de regeldruk in de organisaties te verminderen door overbodige regels te schrappen, te vereenvoudigen en te voorkomen.

Het behouden van zorgpersoneel staat centraal, evenals het loslaten van overbodige processen om het werk leuker te maken. De focus ligt op het verminderen van regeldruk om meer tijd en aandacht voor de cliënt of patiënt mogelijk te maken en een betere balans tussen werklast en werkplezier te creëren voor de zorgmedewerkers. Met het Zeeuws Ontregellab kiest Zorg in Balans voor een lokale aanpak. En sluit zo aan bij de vier actielijnen voor de landelijke campagne [Ont]Regel de Zorg van het ministerie van VWS.

Ambitie Zeeuws Ontregellab

Het Zeeuws Ontregellab is een gezamenlijk initiatief van de ouderenzorgorganisaties in Zeeland met als doel de regeldruk binnen hun organisaties te verminderen. Samen met de projectgroep zetten we dit Ontregellab op, waarin medewerkers van verschillende organisaties werken aan ontregelvraagstukken. Door praktijkervaringen te delen en van elkaar te leren, streven we ernaar een beweging van ontregeling op gang te brengen, zowel binnen als buiten onze eigen organisaties. We hebben de ambitie om dit jaar het Ontregellab van start te laten gaan.

“Het is de bedoeling dat ontregelaars door het delen van hun praktijkervaringen een bullshit antenne ontwikkelen. Een zesde zintuig die tijdig onnodige regels en afspraken herkent én voorkomt."  zegt projectleider Esther van den Brink.

Ontregelbeweging

Een belangrijke eerste stap is gezet. De Argumentenfabriek is in 2023 gevraagd om de training ‘Ontregelaar in de Zorg’ te verzorgen voor de eerste groep Zeeuwse ontregelaars. En met succes; veertien deelnemers uit zes verschillende organisaties hebben de training doorlopen en de ervaringen zijn zeer positief. Met de training heeft het de voorkeur om als duo vanuit één organisatie deel te nemen. Bijvoorbeeld de combinatie van kwaliteitsmedewerker en zorgverlener. Samen gaan zij vanaf dag één aan de slag met een ontregelopdracht in hun eigen organisatie. Drie Zeeuwse zorgprofessionals die de training onlangs hebben afgerond delen hun ervaringen en toepassingen van de training:

Saskia Haegeman, beleidsadviseur en projectleider van Ontregel de Zorg bij ZorgSaam:
“De gestructureerde aanpak van de training heb ik als zeer waardevol ervaren. Daarnaast was het erg waardevol om concrete handvatten te krijgen voor het aanpakken van ontregelvraagstukken in onze organisatie. De verbinding met de andere zorgorganisaties in de regio, waardoor kennisuitwisseling en samenwerking wordt gestimuleerd, vind ik erg waardevol. Na de training voelde ik me goed in staat om onnodige regels te herkennen (je hebt als het ware een mooie extra bril gekregen om te kijken wat en waarom we iets doen) en draagvlak te creë
ren voor veranderingen binnen onze organisatie. Ik pas de opgedane kennis al toe met het in gang zetten van twee concrete voorstellen tot ontregeling: het afschaffen van de Bradenschaal bij de decubituspreventie en het herzien van meetprotocollen in de intramurale ouderenzorg (dat wordt voortaan alleen nog op indicatie gedaan).”

"Na de training voelde ik me goed in staat om onnodige regels te herkennen en draagvlak te creëren"

Maurice Theune, locatiemanager bij Zorggroep Ter Weel:
“Ik vond de training een eyeopener. Met name de bewustwording rondom het nut van regels en het gebruik van de Trechter van Verdunning als een manier om kritisch naar regels te kijken. Veel van de informatie die ik en mijn collega hebben opgedaan, hebben we ook gedeeld met andere afdelingen, zodat we bij het opstarten van een nieuw project niets over het hoofd zien. We zijn begonnen met het ontregelen van de hygië
ne- en schoonmaaklijsten van de verschillende huiskamers (er was veel laaghangend fruit). Uiteraard blijven we werken volgens de HACCP-richtlijnen, maar we hebben de verschillende lijsten samengebracht tot een kortere lijst die nu op alle afdelingen zal worden ingevoerd en wat zal resulteren in een aanzienlijke administratieve lastenverlichting. Hoewel er al veel was ontregeld binnen onze organisatie is onze mindset veranderd en kijken we nu heel bewust hoe er met regels moet worden opgegaan.”

"We zijn begonnen met het ontregelen van de hygiëne- en schoonmaaklijsten van de verschillende huiskamers"

Marianne Kooman, Zorgcoördinator en lid MT bij Landgoed Rijckholt:
Als zorgcoördinator en lid van het MT was ik vooral nieuwsgierig naar wat de training zou gaan brengen. Daarin ben ik niet teleurgesteld. Ik vond de training zeer prettig en waardevol. Ik ben iemand die altijd een beetje op gang moet komen, maar door de manier waarop de training was ingedeeld werd ik daarin goed meegenomen, ook door de ondersteunende informatie en werkvorm. Binnen Rijckholt werd er al kritisch gekeken naar regels en het zoeken naar zinvolle veranderingen; dat zit in onze bedrijfscultuur. De opgedane kennis pas ik nu al concreet toe met het aanpakken van rapportages over de bewoners. Loopt de zorg volgens plan dan hoeft er niet meer gerapporteerd te worden; alleen als er bijzonderheden zijn en dan met name gericht op het welzijn van de bewoners. En we hebben spraakgestuurd rapporteren geïmplementeerd. Dit zorgt vooral voor meer werkplezier en levert ook nog eens een besparing op. Het inspreken van rapportages scheelt, met name voor dyslectische medewerkers, veel tijd, maar ook de andere medewerkers vinden het een fijne manier van rapporteren.”

"We hebben spraakgestuurd rapporteren geïmplementeerd"

Landelijke betrokkenheid

Op 1 februari jl. kwamen ruim 300 Ontregelaars bijeen voor een landelijk live- event Radicaal Ontregelen. Het doel van de door Actie Leer Netwerk georganiseerde bijeenkomst was netwerken en kennis uitwisselen over het tegengaan van de regeldruk in de zorgsector. Kijk hier voor een terugblik op deze inspirerende dag. Je kan op deze pagina tevens extra informatie vinden over het thema ontregelen.

Vanuit het Ministerie van VWS is de aanzet gegeven tot het [Ont]regelen van de Zorg. De website www.ordz.nl biedt veel informatie middels Tips & Tools, maar biedt ook een gratis e-learning programma, waarin je in 60 minuten meer leert over het ontstaan en verminderen van regeldruk.

Meer informatie?

Neem contact op met Esther van den Brink (Projectleider)
Tel.nr. 0620830746