Voor een nog betere zorg- en dienstverlening zijn een aantal Zeeuwse organisaties aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Zij hebben gezamenlijk een klachtenregeling opgesteld. Daarin staat hoe de organisaties omgaan met klachten en hoe de Klachtencommissie Zeeland werkt.

klachtencomissie

Voor wie?

De klachtenregeling is bestemd voor iedereen die gebruik maakt van de diensten van de bij de Klachtencommissie Zeeland aangesloten organisaties.

Stap 1. Meld uw klacht!
Over alles waar u niet tevreden over bent met betrekking tot de zorg- en dienstverlening van de organisatie, kunt u een klacht indienen. Probeer uw onvrede eerst te bespreken met de persoon die er direct bij betrokken is.  Als dat niet gaat, kunt u ook een leidinggevende of de klachtenfunctionaris benaderen.

Stap 2. Klachtenfunctionaris
Alle deelnemende organisaties hebben een klachtenfunctionaris aangesteld. De klachtenfunctionaris is onpartijdig, informeert en adviseert u en kan bemiddelen om uw klacht op te lossen. Als dit niet leidt tot het gewenste resultaat
of wanneer u deze functionaris liever niet wilt inschakelen, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Zeeland.

Stap 3. Een klacht indienen
U kunt een klacht schriftelijk, per e-mail of online indienen, bij voorkeur met gebruikmaking van het klachtmeldingsformulier. Dit kunt u hieronder downloaden of digitaal invullen. Download u het formulier? Mail deze dan vervolgens ingevuld naar klachtencommissiezeeland@viazorg.nl of per post naar Fruitlaan 4c, 4462 EP Goes. 

Stap 4. De commissie geeft een advies
De voorzitter van de commissie beoordeelt eerst of uw klacht in behandeling genomen kan worden. Neemt de commissie uw klacht in behandeling? Dan wordt deze verder onderzocht. Indien de commissie dit noodzakelijk acht wordt een hoorzitting georganiseerd waarbij beide partijen een mondelinge toelichting kunnen geven. Op basis hiervan adviseert de commissie de raad van bestuur/directie over de beoordeling van de klacht en doet eventuele aanbevelingen. Vervolgens beoordeelt de raad van bestuur/directie de klacht en wordt er gekeken of naar aanleiding daarvan maatregelen worden genomen.

Bekijk voor het uitgebreide stappenplan de brochure.

Brochure Klachtencommissie Zeeland

Digitaal klachtmeldingsformulier

Klachtmeldingsformulier downloaden 

Klachtenregeling 2021

Wie maken deel uit van de Klachtencommissie Zeeland?
De klachtencommissie bestaat uit personen die in staat zijn om onpartijdig te oordelen over klachten. Daar zijn zij deskundig in. Op dit moment bestaat de klachtencommissie uit de volgende leden: 

 • De heer D.A.H. Veldhof (voorzitter)
  De heer Veldhof is werkzaam als advocaat op het gebied van familierecht in ‘de ruimste zin van het woord’.

 • Mevrouw F. Evertse
  Mevrouw Evertse is psychiater en voormalig directeur zorg van een ggz instelling. Tijdens haar loopbaan heeft zij zich vooral gericht op sociale psychiatrie en langdurige zorg/psychosezorg.

 • De heer C.J. Friesema
  De heer Friesema was gedurende zijn loopbaan actief als senior adviseur Mens & Organisatie binnen de sector Zorg en Welzijn, met name op het gebied van communicatie en conflictoplossing.

 • Mevrouw R. de la Haye
  Mevrouw De la Haye heeft na haar werkzame leven in o.a. de gezondheidszorg, ervaring als lid van een cliëntenraad en diverse klachtencommissies.

 • De heer N.J.G. de Klerk
  De heer De Klerk is werkzaam in de GGZ en heeft eerder deel uitgemaakt van een klachtencommissie in een andere sector.

 • De heer S.P. de Paauw
  De heer de Paauw is zelfstandig ondernemer en heeft, naast eerder lidmaatschap van een klachtencommissie, brede bestuurlijke ervaring met name in de gehandicaptensector.

De volgende organisaties zijn reeds aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland: 

 • Basic Trust Goes, Zierikzee en Dordrecht
 • Cederhof Welzijn, Zorg en Wonen
 • Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige Zorg in Zeeland
 • E-i-E
 • Eilandzorg Schouwen-Duiveland
 • Gors
 • Stichting Hulst voor Elkaar
 • Stichting Juutsom
 • Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Kiek!
 • KIO
 • Stichting Lentekind
 • Manteling
 • Stichting de Okkernoot
 • OMA
 • Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland
 • Praktijk voor Psychotherapie Progressio
 • Schutse Zorg Tholen
 • SMWO
 • Zorggroep Ter Weel
 • Weerwerk
 • Stichting Welzijn Middelburg
 • Stichting Welzijn Veere
 • Zeeuwse Gronden
 • Zeeuwse Zorgschakels
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen1

Ambtelijk secretariaat
Het ambtelijk secretariaat van de Klachtencommissie Zeeland is ondergebracht bij Viazorg. Heeft u vragen over de Klachtencommissie Zeeland dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via tel. 0113 - 25 00 73 of per mail: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl

1 alleen voor klachten m.b.t. Wzd