15 september 2021

Een experimenteel onderzoek naar de invloed van leiderschapsstijlen op personeelsverloop in de zorg: Binnen de zorgsector zijn er personeelstekorten. Deze zullen in de toekomst alleen maar verder toenemen. Om de tekorten terug te dringen lijkt vooral het tegengaan van de uitstroom belangrijk. Eén van de voornaamste redenen voor personeel om te vertrekken is de aansturing door de leidinggevenden.

De leidinggevende rol is veranderd door de opkomst van zelfsturende en zelforganiserende teams. Sommige leidinggevenden vinden het echter moeilijk om een balans te vinden tussen het geven van sturing en autonomie aan deze teams. In deze studie wordt daarom onderzocht in welke mate verschillende leiderschapsstijlen de verloopintentie van zorgpersoneel beïnvloeden binnen de context van zelforganiserende teams. Hiernaast wordt in dit onderzoek bestudeerd in hoeverre het verband tussen de leiderschapsstijlen en de verloopintentie indirect verloopt via de mate waarin wordt voorzien in de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid van het zorgpersoneel.

Transactioneel leiderschap of toch beter transformationeel en instrumenteel leiderschap?

Het onderzoek toont aan dat transactioneel leiderschap zorgt voor een hogere verloopintentie en dat transformationeel en instrumenteel leiderschap leiden tot een lagere verloopintentie. Uit de bevindingen blijkt hiernaast dat transactioneel leiderschap het vertrek van personeel bevordert doordat deze leiderschapsstijl niet voorziet in de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid. Transformationeel en instrumenteel leiderschap voorzien daarentegen wel in de behoeften. Om het vertrek van personeel te doen verminderen zullen dus met name transformationeel en instrumenteel leiderschap moeten worden toegepast.

In deze scriptie, geschreven door Strategisch HRM student Elly van der Vlis, wordt het probleem van de personeelstekorten binnen de zorg zowel vanuit wetenschappelijk als maatschappelijk oogpunt bestudeerd. Zo wordt eerst een beschrijving gegeven van de huidige werksituatie binnen de zorg en wordt de relevantie van het onderzoek toegelicht. Hierna wordt theorie gebruikt om de belangrijkste concepten te verhelderen en de onderlinge verbanden te onderbouwen. Vervolgens wordt ingegaan op de onderzoeksmethode en worden de bevindingen van de studie besproken. Tot slot worden er aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk gegeven.

Welke leiderschapsstijl pas jíj toe?

Test het hier!

Lees het onderzoek