24 augustus 2022

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gedurende een periode van vijf jaar 420 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling SectorplanPlus gericht op scholing en behoud van medewerkers in de sector. De periode van deze SectorplanPlus-subsidie liep augustus van dit jaar af. In aanloop naar de afronding en de inrichting van een vervolg met SectorplanPlus 2022-2023 heeft RegioPlus bureau Bartels gevraagd de resultaten en de ervaringen van zorgorganisaties met deze regeling te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een onderzoeksrapport met diverse aanbevelingen en de conclusie dat SectorplanPlus een groot draagvlak heeft onder de gebruikers.

Veel animo bij organisaties en medewerkers

Gedurende de looptijd van de subsidie is door meer dan 3.800 zorgorganisaties, met name uit de VVT sector, gebruik gemaakt van SectorplanPlus. In totaal zijn ruim 231.000 zorgmedewerkers geschoold en getraind. Met als doel hun inzetbaarheid (nog verder) te verbeteren en/of ze te behouden voor de sector. Ook instroom van nieuw personeel was een belangrijk doel van de regeling.

Een grote vlucht voor behoud

Van het aantal deelnemers betrof maar liefst bijna de helft nieuwe instroom. De andere helft ging naar het scholen van praktijk- en werkbegeleiders en training en scholing van zittende medewerkers. Waarbij ruim 30% van de gevolgde scholingen was gericht op het behoud van deze zittende medewerkers. Deze laatste categorie scholingen nam het laatste jaar van de subsidieperiode fors toe door een verbreding van de subsidieregeling; niet meer alleen voor medewerkers die met ontslag bedreigd werden, maar voor alle zorgprofessionals.

Hoge waardering

In het onderzoek geven zorgorganisaties aan dat de subsidie als groot voordeel bood dat ze nieuwe medewerkers konden aantrekken en deze nieuwe instroom ook hebben kunnen opleiden. Daarnaast zit de winst in het feit dat door het meer en beter kunnen opleiden van zittende medewerkers er een rem is gezet op de uitstroom van medewerkers; ze voelen zich meer verbonden met hun organisatie en halen meer plezier uit hun werk.

Ondersteuning tijdens coronacrisis

Naast de reguliere subsidiemogelijkheid konden zorgorganisaties tijdens de coronacrisis ondersteunende subsidie aanvragen om (tijdelijke) medewerkers in te werken en/of bij te scholen om ze optimaal inzetbaar te maken tijdens de pandemie. Deze ondersteuning hebben werkgevers als essentieel ervaren. Met name de relatief lage verantwoordingslast en de daardoor ontstane toegankelijkheid werd hoog gewaardeerd. Uiteindelijk hebben dan ook ruim 10.000 medewerkers van 183 zorgorganisaties hier gebruik van gemaakt.

Vervolg regeling gewenst

Deskundigheidsbevordering is essentieel in onze steeds complexer wordende sector. SectorplanPlus maakt het voor zorgorganisaties mogelijk de benodigde deskundigheidsbevordering aan te blijven bieden. Zorgorganisaties zien dan ook graag dat de subsidieregeling, ook na dit schooljaar, doorgezet wordt.

Het volledige evaluatierapport is hier te downloaden