25 januari 2022

Op vrijdagmiddag 14 januari is door alle deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie en dus ook Viazorg, het ‘Pact Zeeuwse Zorg Coalitie’ ondertekend. De ambitie om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden krijgt daarmee steeds duidelijker vorm. Veel zorgorganisaties in Zeeland, maar ook gemeenten, de provincie en zorgverzekeraar CZ doen mee.

Zorgkloof
Tijdens de talkshow spraken we over de wijze waarop de dreigende zorgkloof kunnen dichten. Door de toenemende zorgvraag zijn er in 2030 circa 6.500 zorgmedewerkers (+21%) meer nodig dan nu beschikbaar. Daarnaast zal het huidige personeelsaanbod in de zorg richting 2030 met 900 zorgmedewerkers (3%) afnemen door verhoogde uitstroom en verlaagde instroom, mede als gevolg van vergrijzing en ontgroening.

Zo ontstaat -als we blijven doen wat we deden- in 2030 een zorgkloof van zo’n 7.400 (24%) zorgmedewerkers. Bovendien krimpt in diezelfde periode het mantelzorgpotentieel met 33%.

In het pact staat de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie en wat er gedaan wordt om die te bereiken. Een samenhangende aanpak gericht op de volgende hoofdpunten:

Investeren in de Zeeuwse gezondheid en inwonerparticipatie
De Zeeuwse Zorgcoalitie zet in op een verbetering van de gezondheid van de hele Zeeuwse bevolking. Daarbij ligt het accent vooral op wat mensen zelf kunnen en preventie (en minder op het behandelen van ziekte), hun vermogen tot regie, veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt. Deelnemers zetten zich in  voor deze maatschappelijke transitie, het werken vanuit een gedeelde visie op Positieve Gezondheid en het vormgeven van actieve inwonerparticipatie.

 

Verbeteren zorginfrastructuur voor kwaliteit en betaalbaarheid
De Zeeuwse Zorg Coalitie werkt aan toegankelijke zorg, zodat iedereen die dat nodig heeft de best passende zorg krijgt: op tijd, op de juiste plaats en door de juiste mensen. De zorg moet van hoge kwaliteit blijven en betaalbaar zijn. Ook wanneer er door vergrijzing meer zorg nodig is. De betrokken partijen proberen samen waar mogelijk zorg te voorkomen, of de zorg- en ondersteuningsvraag om te buigen. Daarvoor werken we bijvoorbeeld aan verbeterde triage (juiste zorg meteen op de juiste plek) en de inzet van advanced care planning.

Werkplezier zorgprofessionals
Zeeland gaat meedoen in de voorhoede als het gaat om een aantrekkelijk en innovatief werkklimaat. Het werkplezier van zorgprofessionals heeft daarmee een belangrijke plek in de afspraken. De betrokken organisaties gaan of zijn daarvoor onder meer aan de slag met het efficiënter organiseren van de zorg in integrale ketens (samenwerking tussen zorg en sociaal domein bijvoorbeeld in gezondheidscentra). En door de inzet van technologie en innovatie zal zorgpersoneel ontlast worden.

Tijd voor actie
De regio heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan. We realiseren ons allemaal dat het maatschappelijk vraagstuk zo groot is, dat het alleen in gezamenlijkheid aangepakt kan worden. In de 1e fase starten we met de geprioriteerde thema’s die we samen hebben vastgesteld op basis van het regiobeeld waaronder integrale ouderenzorg, acute zorg, personeelscapaciteit en digitalisering. Door het bundelen van de krachten en het vastleggen van concrete afspraken zal de aanpak de komende periode worden versneld. Daarbij krijgen inwoners en professionals steeds meer een centrale rol. Want niemand kan de uitdaging alleen oplossen, dat kan alleen als iedereen in Zeeland daaraan meewerkt.

Bekijk alle deelnemers ZZC

Bekijk alle deelnemers

Klik hier