14 augustus 2018

Begin 2018 is het gezamenlijk Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) voor Zeeland opgesteld. In alle regio's in het land wordt momenteel hard gewerkt aan de totstandkoming van verschillende actieplannen om de tekorten aan te pakken.

In deze plannen spreken partijen op bestuurlijk niveau uiteindelijk ambities af die zich richten op: meer instroom en opleidingscapaciteit; versterking imago; hoger opleidingsrendement; andere opleidingsmogelijkheden en een aantrekkelijke werkomgeving.

ViaZorg is begin 2017 gestart met HR- en bestuurdersdialogen om samen oplossingen te vinden voor knelpunten en nieuwe kansen te ontdekken. Deze dialogen zijn opgezet voor de drie domeinen: ouderenzorg, sociaal domein en eerstelijnszorg/ziekenhuizen.   

Het actieplan bestaat uit de volgende actielijnen:  

1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren
3. Verhogen van het opleidingsrendement
4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden
5. Bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat
6. Aantrekken van academici  

Stand van zaken

Waar staan we nu, zo halverwege 2018? 

Liever het hele document inzien? 

 Lees hier meer over het RAAT Zeeland.