28 mei 2020

In dit nieuwsbericht geven we je graag de laatste stand van zaken rondom het SectorplanPlus per mei 2020.

Deadlines 1 april en 1 juli voor onbepaalde tijd geannuleerd
De Coronacrisis heeft een ongekende invloed op de maatschappij en al helemaal op de sector zorg en welzijn. Het ministerie van VWS heeft daarom aangegeven dat (de administratie van) SectorplanPlus volledig ondergeschikt is aan de primaire zorgprocessen van de deelnemers aan deze subsidieregeling. Al aan het begin van de crisis in maart is daarom besloten om de deadlines binnen SectorplanPlus voor 1 april jl. (betreffende het 3e tijdvak) en voor 1 juli a.s. (betreffende het 1e tijdvak) te annuleren. Voorlopig voor een onbepaalde periode. Zodra hiervoor nieuwe deadlines worden vastgesteld, dan worden die minimaal één maand voor de nieuwe deadline breed gecommuniceerd. Op dit moment kan dus alle aandacht uitgaan naar de gevolgen van de Coronacrisis.

Stand van zaken toekenning subsidie 4e tijdvak
Eveneens vanwege de Coronacrisis heeft het ministerie van VWS helaas nog geen uitsluitsel kunnen geven over de hoogte van de toegekende subsidiereservering voor het 4e tijdvak van SectorplanPlus. De verwachting is dat binnen enkele weken daar wel een besluit over wordt genomen. Zodra dat het geval is, worden alle deelnemende organisaties in het 4e tijdvak per mail op de hoogte gebracht. Aansluitend kan dan ook de Projectovereenkomst voor dat 4e tijdvak binnen de portal worden gegenereerd door de zorgorganisatie.

Verantwoording activiteit C, D en E in het 4e tijdvak
Er is een vereenvoudiging met betrekking tot de verantwoording van de activiteiten C, D en E binnen het 4e tijdvak. Deze maand wordt een administratieve lastenverlichting voor deze activiteiten in de portal doorgevoerd (met uitzondering van C3, de Oriëntatiebaan). Vanaf dan is het mogelijk om bij het aanmaken van nieuwe registraties te kiezen voor ‘werkelijke kosten’ of ‘prestatie-eenheid’. Bij prestatie-eenheden is de verantwoordingslast teruggebracht tot twee documenten (een loonstrook en de prestatieverklaring) en wordt de subsidie berekend op basis van vastgestelde normtarieven, de werkelijke duur van de opleiding/training en de omvang van de groep (aantal deelnemers). Prestatie-eenheden bieden als voordeel dat er aanzienlijk minder bewijslast nodig is. Verantwoorden op basis van prestatie-eenheden geldt alleen voor het 4e tijdvak en voor reguliere aanvragers.

Kleine aanvragers (tot € 15.000,-) hebben een eigen verantwoordingsregime en worden hierover binnenkort rechtstreeks geïnformeerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van SectorplanPlus.

POK/BPVO derde leerjaar als prestatiebewijs
Wanneer er per leerjaar met de onderwijsinstelling een praktijkovereenkomst (POK/BPVO) wordt afgesloten, kan die van het derde leerjaar dienen als prestatiebewijs voor de eerste twee jaren van de opleiding. En mag dus ook in de portal van SectorplanPlus worden geüpload als prestatiebewijs.

Arbeidsovereenkomst minder dan 24 uur
Sinds kort is het mogelijk om in het 3e en 4e tijdvak beroepsopleidingen voor deelnemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 uur/week te verantwoorden onder de activiteiten A (BBL) dan wel B (HBO Duaal). Dat is zinvol, want het vraagt beduidend minder verantwoordingsdocumenten. De subsidie blijft in dergelijke situaties maximaal € 2.000,- (in plaats van € 5.000,- voor A en B). Een en ander geldt overigens ook voor flexibele HBO Duaal-trajecten.

COVID-19
Het ministerie van VWS heeft besloten om voor organisaties die in december geen aanvraag voor het 4e tijdvak hebben gedaan, het aanvraagtijdvak weer open te zetten. Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de tijdelijke extra instroom (vrijwilligers en zorgprofessionals) in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra medewerkers. Over de wijze van verantwoorden en de hoogte van de subsidiebedragen is op dit moment helaas nog geen uitsluitsel te geven. Zodra dat wel het geval is, zullen alle zorgorganisaties die deelnemen aan tijdvak 4 plus zorgorganisaties die zich die zich voor deze subsidiemogelijkheid hebben aangemeld (via de website ‘Extra handen voor de Zorg’, dan wel direct bij Viazorg) via mail nader worden geïnformeerd.

Coronacrisis, online trainingen, BBL/ HBO en verantwoording
In verband met de coronacrisis ontstaan er in sommige gevallen problemen met de verantwoording van trajecten binnen het SectorplanPlus. Zo is er een toename van het aantal trainingen dat op afstand wordt gegeven (via beeldbellen), waarbij vaak niet mogelijk is om een presentielijst te ondertekenen. Een andere situatie die we tegenkomen is dat MBO- en HBO-opleidingen tijdelijk worden stilgelegd of op een andere manier worden ingevuld dan normaal. 

In dit kader worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

  • Bij online trainingen (niet E-Learning) is het toegestaan dat een docent een presentielijst ondertekent en zelf alle namen van deelnemers opschrijft en bevestigt. De bevestiging kan bijvoorbeeld door middel van vinkjes/kruisjes bij namen van deelnemers die wel of niet hebben deelgenomen. Het is hierbij tevens van belang dat de docent duidelijk aangeeft dat het een online training betreft (door dit bijvoorbeeld met pen erbij te schrijven). De ondertekening door de docent moet ook hier binnen 7 dagen plaatsvinden. Ondertekening door de leidinggevende van de docent (bij interne docentkosten) moet binnen 3 weken plaatsvinden. 
  • Bij opleidingen binnen Activiteit A en B geldt dat de gehele periode waarin iemand is ingeschreven voor de opleiding geldt als subsidiabel. Alleen indien een opleiding formeel wordt stilgezet is dit niet langer subsidiabel.

Minder administratieve lasten door koppeling SectorplanPlus- en Praktijkleren portal
In het SectorplanPlus-portal zijn door de zorgorganisaties, voor de activiteiten A en/of B, al deelnemers- en opleidingsgegevens ingevoerd. Dezelfde gegevens zijn voor een groot deel nodig om de subsidie Praktijkleren aan te vragen. De samenwerkende regionale werkgeversorganisaties binnen Zorg en Welzijn hebben Gilde-BT vorig jaar de opdracht gegeven een link te bouwen tussen het portal www.sectorplanplus.nl dat gebruikt wordt voor de verantwoording van het SectorplanPlus en het portal www.zorg-praktijkleren.nl.  Daardoor kan informatie worden ‘overgezet’ (in opdracht van de zorgorganisatie) en kan de zorgorganisatie tegen een aantrekkelijk tarief en met weinig moeite (er moeten aanvullend nog enkele gegevens worden aangeleverd), de subsidie Praktijkleren aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

Vaste vergoedingsbedragen voor de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19) bekend
VWS heeft de hoogte van de vergoedingsbedragen voor medewerkers die in het kader van het coronavirus (COVID-19) extra instromen in Zorg & Welzijn vastgesteld. De vaste vergoeding per medewerker is een subsidiebijdrage in de scholings- en inwerkkosten van werkgevers voor het inzetten van deze medewerkers.
Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

Meer informatie
Mocht je vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen hebben over SectorplanPlus, dan kun je  contact opnemen met Lisa van Wijnen, regionale projectleider SectorplanPlus regio Zeeland, via sectorplanplus@viazorg.nl