26 november 2018

De in november vernieuwde subsidiekaart geeft een overzicht van relevante subsidies voor werkgevers.

RegioPlus (samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in de sector zorg en welzijn) heeft een overzicht van actuele subsidies en voorzieningen aan organisaties ontwikkeld, dat ten goede komt aan werknemers en werkzoekenden op gebied van initiële scholing, instroom werknemers, werven met beleid, behoud werknemers, op- bij- en nascholing en experimenten/innovatie. Daarnaast is er een aparte kaart opgenomen met regionale subsidiemogelijkheden. 

Bekijk hier de Subsidiekaart van november 2018.

Updates november 2018:

Kanker en werkzoekenden (2.14): € 500.000 is beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling om nieuwe maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die erop zijn gericht (ex-)kankerpatiënten zonder werk meer kans te geven op het vinden van een nieuwe baan.
 
Subsidie Slimme WERKvloer (3.10): Met deze subsidie kan een stap worden gezet die bijdraagt aan een stevigere positie op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Met een subsidie kan gebruik worden gemaakt van coaching, een loopbaantraject, testen of een training.
 
Kwaliteitsimpuls ziekenhuizen (4.4): Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. Dat gebeurt onder meer door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan. 
 
Kwaliteitsverbetering  Verpleeghuizen (W&T) (4.5): Er zijn vanaf 2016 structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. 
 
STiP-baan (6.3): Een STiP-baan is een gesubsidieerde baan voor Hagenaars die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen. STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. Er is geen sprake van verdringing van bestaand werk. Het gaat om aanvullende taken waar organisaties geen geld voor hebben of die niet of onvoldoende gebeuren.