De Zeeuwse Zorg Coalitie zoekt een bevlogen Programmamanager Inwonerparticipatie. Hij/zij beweegt zich gemakkelijk in het netwerk van betrokken organisaties, inwoners, bestuurders en professionals om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden. Samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond.

Zeeuwse Zorg Coalitie

Om de zorg in Zeeland toegankelijk en betaalbaar te houden en daarmee de leefbaarheid voor de inwoners van Zeeland te borgen, bundelen vierenzestig organisaties de krachten in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Uniek in Nederland in samenstelling en omvang. Omdat we ons realiseren dat we de regionale uitdagingen die op de zorg in Zeeland afkomen, alleen maar samen kunnen aanpakken. Door over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. Zo werken we sinds 2020 aan samenhangende en innovatieve oplossingen die de zorgkloof dichten. Met het belang van Zeeland voorop: voor Zeeuwen en mét Zeeuwen.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn we hard aan de slag om een duurzame transitie te maken. We houden de Zeeuwse zorg toegankelijk en betaalbaar door meer gezondheid, efficiëntere zorg en ondersteuning en meer werkplezier voor zorg- en hulpverleners.

Inwonerparticipatie

Inwoners van Zeeland, aanbieders van zorg en welzijn én financiers zijn samen verantwoordelijk voor de houdbaarheid van het systeem voor zorg en welzijn. Een gezond Zeeland met een toekomstbestendig zorgsysteem realiseren we dan ook samen. Waarbij inwoners als gelijkwaardige partner participeren.

Om de inwoners van Zeeland concreet een stem te geven organiseert het projectteam Inwonerparticipatie het Burgerberaad Zorg Zeeland en het digitale platform Denk Mee Zorg Zeeland. De start van een voortdurende dialoog met vertegenwoordigers vanuit de Zeeuwse samenleving. Naast een fysiek burgerberaad is er een online participatieplatform waarop elke inwoner van Zeeland op een gelijkwaardige manier kan meedenken en -doen aan een gezond Zeeland en goede (toekomstige) zorg.

Taken en verantwoordelijkheden

De Programmamanager Inwonerparticipatie draagt zorg voor een zorgvuldig verander- en participatieproces vanuit het belang van de inwoners van Zeeland. Hij / zij treedt op als ambassadeur voor inwoners.

De programmamanager gaat fulltime aan de slag om toe te werken naar de tripartite samenwerking tussen aanbieders van zorg en welzijn, financiers (zorgverzekeraars en gemeenten) en inwoners. Deze functie wordt in eerste instantie ingezet tot en met december 2023. Het is de bedoeling dat deze verlengd wordt in 2024.

De programmamanager werkt daarbij nauw samen met de projectleider Inwonerparticipatie en de communicatie- en verandermanager van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

De programmanager is verantwoordelijk voor:

 • Focus houden op de opgave, stuurt de projectleider(s) inwonerparticipatie aan en monitort de vorderingen.
 • Motiveren en faciliteren van partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie in de transitieopgave, en concreet in de uitvoering van het Inwonerakkoord Zorg Zeeland.
 • Een goede verbinding tussen de Zeeuwse Zorg Coalitie, het projectteam Inwonerparticipatie en alle inwoners van Zeeland: individueel en collectief (via burgergroeperingen, Wmo-raden, cliëntenraden, lokale patiëntenorganisaties, lotgenotencontact en andere).
 • In kaart brengen hoe de Zeeuwse Zorg Coalitie inwoners gaat betrekken, bijvoorbeeld via de participatieladder en inspraakmomenten. Vervolgens heeft de programmamanager de verantwoordelijkheid voor de verbinding tussen alle inwoners en de twee andere actoren in de driehoek: aanbieders van zorg en welzijn en financiers.
 • Maakt en bewaakt afspraken met leveranciers over participatie methoden.
 • Samenhang tussen de verschillende activiteiten (projecten, creatieve processen, routines).
 • Verantwoording afleggen aan de portefeuillehouder, de kernvertegenwoordiging van de Zeeuwse Zorg Coalitie en de programmadirecteur.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, pragmatische en gedreven programmamanager die voldoet aan onderstaande eigenschappen.

 • Heeft bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten;
 • Is samenwerkings- en oplossingsgericht en beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden;
 • Is onafhankelijk en combineert dit met een constructieve aanpak en opstelling;
 • Onderschrijft de visie en ambities van de Zeeuwse Zorg Coalitie;
 • Heeft een visie op en ervaring met inwonerparticipatie en is in staat een flinke impuls te geven aan Inwonerparticipatie van de Zeeuwse Zorg Coalitie;
 • Is betrokken bij en heeft veel affiniteit met de meest kwetsbare inwoners van Zeeland;
 • Heeft inhoudelijke kennis van het sociaal domein en de zorg;
 • Is mensgericht (weet wat het betekent om de mens centraal te stellen), heeft verbindend vermogen, ook voor diversiteit en inclusie;
 • Stimuleert de sociale cohesie, draagt als bindende factor bij aan voldoende draagvlak voor de gekozen standpunten en draagt zorg voor het uitbrengen van overwogen adviezen;
 • Is besluitvaardig en beschikt over het vermogen om met natuurlijk gezag de functie te vervullen;
 • (pre) is een betrokken inwoner van Zeeland;

Arbeidsvoorwaarden en procedure

U kunt reageren tot en met zondag 14 mei.

De sollicitatieprocedure omvat 2 gespreksrondes. De eerste ronde gesprekken worden gepland in de week van 22 mei.

Stuur je motivatie en cv naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl t.a.v. Edwin Leutscher o.v.v. vacature programmamanager Inwonerparticipatie. Meer weten over de Zeeuwse Zorg Coalitie of over de functie van programmamanager Inwonerparticipatie? Neem dan contact op met Edwin Leutscher, programmadirecteur Zeeuwse Zorg Coalitie via edwin@zeeuwsezorgcoalitie.nl of 06-46750192.