Het Netwerk Zorg is een platform voor bestuurders om informatie uit te wisselen, kennis te delen en regionaal samen te werken. Het is een lerend bestuurlijk netwerk waarin ook een gezamenlijke visie op de verpleeghuiszorg geformuleerd wordt. Uit deze visie worden strategische thema’s geselecteerd om met elkaar op te pakken en uit te voeren.

Doelstellingen:
  • Gezamenlijk ontwikkelen van een toe komstvisie op de verpleeghuiszorg in Zeeland en op basis van deze visie te komen tot vormen van regionale samenwerking.
  • Gezamenlijk strategische thema’s identificeren en onderzoeken t.a.v. de verpleeghuis zorg en de arbeidsmarkt in het bijzonder.
  • Deze issues gezamenlijk oppakken, daar waar samendoen meerwaarde oplevert.
  • Voortgang projecten volgen en implementatie borgen.

In 2021 stoppen de transitiegelden, maar het proces is nog niet klaar. De nieuwe initiatieven en pilots moeten een plek krijgen in de individuele organisaties. Het is belangrijk om te verkennen of voldoende draagvlak bestaat voor de voortzetting van de samenwerking in 2022. Met de organisaties die hiervoor kiezen zal een gezamenlijk plan gemaakt worden voor de samenwerking vanaf 2022. 

Meer informatie?

Neem contact op met Elly Lijnse (Beleidsadviseur)
Tel.nr. 0113 - 25 00 73