Snel deskundig worden in een regio waar we blijvend, lerend werken. Het Deltaplan ondersteunt werkgevers bij het maken van strategische opleidingsplannen. Dit is een samenwerking met werkgevers en opleidingspartners.

Snel deskundig worden in een regio waar we blijvend, lerend werken

Doel: Het via een duurzaam partnerschap tussen zorg- en welzijnsorganisaties, realiseren van een Zeeuws strategisch opleidingsplan met een geïntegreerd opleidingsaanbod dat leidt tot voldoende, goed opgeleide medewerkers. 

Minder menskracht en meer technologie zorgen voor fundamentele veranderingen in de sector. Innovatie van het onderwijssysteem is nodig om mee te kunnen met deze veranderingen. Denk aan groei van opleidingscapaciteit en een betere verbinding tussen werkveld en opleidingen. Ook zal het onderwijs steeds moeten inspelen op de nieuwe technologie. De technologische vernieuwing van de sector gaat razendsnel. Dit vraagt om een duurzaam, langjarig en wederkerig partnerschap met het onderwijs, zowel op mbo, hbo als universitair niveau, waarin de partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de vernieuwing en het behoud van mbo en hbo onderwijs voor zorg en welzijn. 

Meer info over het Deltaplan

Update leren en opleiden

Update

Schijnwerper 2020: Meer en anders opleiden in de toekomst
Zorg- en welzijnsorganisaties spanden zich de afgelopen jaren flink in om meer mensen op te leiden. In de afgelopen 7 jaar is er nog nooit zoveel instroom geweest in de zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Er is echter niet alleen meer, maar ook anders opgeleid. Er zijn nieuwe wegen verkend en regionale samenwerkingsverbanden ontstaan. De Schijnwerper heeft als doel anderen te inspireren en aan te zetten tot nieuwe initiatieven. Lees de Schijnwerper 2020
Arbeidsmarktconferentie
Op 1 december vond de werkconferentie van Viazorg plaats. Tijdens deze middag is het Zeeuws Digitaal Leerplatform ook aan bod gekomen. Met dit platform onderzoeken we de mogelijkheden voor een gezamenlijk platform voor het delen van kennis, aanbod en waar men samen kan leren.Terug kijken  Bekijk de bijbehorende presentatie
Ook was de workshop Zij instroom in de zorg op HBO niveau te volgen. Tijdens deze workshop stond  het topic over gemotiveerde HBO-ers binnen halen voor de zorg centraal. Terug kijken  Bekijk de bijbehorende presentatie
Iedere student een stageplaats
Een belangrijke instroom van nieuw personeel zijn de BOL-studenten. Uitgangspunt in het Deltaplan is: iedere zorg-student een stageplaats. Het gaat dan op jaarbasis om c.a. 1500 studenten. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er vanuit het FleunZ coördinatiepunt ruim 1400 studenten geplaatst op een stageplaats. Per begin december worden nog voor c.a. 50 studenten en stageplaats gezocht.
Regionaal Strategisch Opleidingsplan
Aanvankelijk zou dit onderwerp medio 2020 opgepakt worden. I.v.m. corona zijn er voor de zomervakantie 2020 een aantal prioriteiten gesteld en is de start van dit onderwerp doorgeschoven naar januari 2021.

Zeeuws Innovatielab
In het Deltaplan staan veel complexe vraagstukken die vragen om een innovatieve en out of de box benadering. Samenwerking door verschillende soorten professionals, deskundigen en andere betrokkenen in een Zeeuws Innovatielab kan daadwerkelijk leiden tot nieuwe inzichten en werkwijzen.

In 2020 en begin 2021 worden de kaders voor het innovatielab door een werkgroep verder vormgegeven. We maken één ontwikkelprogramma (format Zeeuws Innovatielab) voor het uitwerken van Zeeuwse complexe vraagstukken op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. De opgeleverde oplossingen worden middels pilots of een implementatieplan in de praktijk getoetst of geïmplementeerd. Het format van het Zeeuwse Innovatielab wordt met een vraagstuk uit de jeugdhulpverlening getoetst.
Meer informatie en aanmelden voor de pilot

Mijlpalen