ZZ.nl

ZZ.nl is de grootste vacaturewebsite en hét loopbaanportal voor zorg en welzijn in Zeeland. Op ZZ.nl vind je alles over werken en leren in de zorg- en welzijnssector in Zeeland. Naast informatie vind je er een overzicht van actuele (vrijwilligers) vacatures en kun je je cv plaatsen. Hierdoor komen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.

ZZ.nl is een initiatief van Viazorg. Je kunt rechtstreeks contact opnemen via zz@viazorg.nl

 

Ga naar ZZ.nl

Meer informatie?

Neem contact op met Lisa van Wijnen (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73